Sarria

Publicidade

Subvencións

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais

Convenio Interadministrativo subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local do Concello de Sarria, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2.023-2024, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.

Casa da Cultura

Modernización do equipamento do auditorio da Casa da Cultura

Efectuada adxudicación por parte da Xunta de Goberno Local do Concello de Sarria, en sesión celebrada en data 06/09/2023, do contrato mixto de “SUBMINISTRO CORRESPONDENTE Á MODERNIZACIÓN DO EQUIPAMENTO DO AUDITORIO DA CASA DA CULTURA DO CONCELLO DE SARRIA”,

SARRIA WEATHER

Sarria

Select your language